Ý tưởng – Đăng ký – Thương mại – Cấp quyền thương mại – Xử lý xâm phạm
Hơn 20 năm kinh nghiệm bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ